• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00
​Gratis verzending vanaf € 200,00 ex.btw en verzendkosten in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden.

Alleen bestaande relaties kunnen op rekening kopen.

 

Categorieën

SCHADE RISICO REGELING
 
PowerReel Products B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende aan de Simon Stevinweg 11, 6827 BS Arnhem.
 
1. Begrippen/definities
1.1 Huurder: natuurlijke personen en rechtspersonen (inclusief het personeel daarvan) zoals in de huurovereenkomst genoemd.
1.2 Verhuurder: PowerReel Products B.V.
1.3 Huurobjecten: Kabelhaspels en verlengkabels die in de Huurovereenkomst staan vermeld.
1.4 Huurovereenkomst: de schriftelijke door de huurder voor de aanvang van de huurperiode rechtsgeldig ondertekende overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarin vermeld is dat het gehuurde voor de aangegeven periode wordt gehuurd.
1.5 Risicocategorie: een lettercodering op basis waarvan het eigen risico wordt bepaald en welke op de huurovereenkomst per huurobject wordt aangegeven.

2. Algemeen
2.1 Het huurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de huurder voor risico van huurder.
2.2 Huurder is verplicht deel te nemen aan de Schade Risico Regeling van verhuurder, tenzij hier door partijen schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
2.3 Huurder die gebruik maakt van de Schade Risico Regeling van verhuurder wordt verzekerde op de verhuurpolis van verhuurder.
2.4 Bij eventuele verschillen tussen de Schade Risico Regeling en de polis waarop de medeverzekering is gebaseerd, is de polis - inclusief clausules, doch exclusief eigen risico's - altijd bepalend boven het gestelde in deze Schade Risico Regeling. Een kopie van de polissen wordt op verzoek toegezonden.

3. Bepalingen en voorwaarden
3.1 Cascoschade: schade aan het huurobject, door een van buiten komend onheil en brand is voor de huurder beperkt tot het maximale eigen risicobedrag dat voor het huurobject geldt conform de Risicocategorie en wel volgens tabel in artikel 6. Eigen Risico Huurder.
 
4. Uitgesloten risico’s
4.1 Van de Schade Risico Regeling is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
4.1.a Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
4.1.b Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
4.1.c Een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
4.1.d Opzet of roekeloosheid van huurder en / of bediener.
4.1.e Onvoldoende onderhoud van en of onvoldoende zorg voor het verzekerde object.
4.1.f Schade aan de kabelhaspelwielen, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere schade aan het verzekerde object is ontstaan.
4.1.g Geen adequate maatregelen getroffen waren ter voorkoming van diefstal, zoals het achter slot en grendel stellen en / of afsluiten van het gehuurde en / of onder bewaking en toezicht stellen van het gehuurde.
4.1.h Schade aan zaken van huurder en of bediener.
4.1.i De bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw.
4.1.j Schade die het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten.
4.1.k Schade aan of door het huurobject indien het huurobject voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.
4.2 Voor het risico van vermissing of verduistering geldt uitdrukkelijk dat de huurder van het betreffende object niet is meeverzekerd.
4.3 Personenschade welke is veroorzaakt aan de bediener.
4.4 Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde door huurder wordt doorverhuurd, uitgeleend of op enigerlei andere wijze wordt afgestaan aan derden.

5. Verplichtingen Huurder
5.1 Onverlet het gestelde in artikel 2.1, dient huurder als goed huisvader met het hem ter beschikking gestelde huurobject om te gaan.
5.2 Huurder zal bij een aansprakelijkheidsclaim aan tegenpartijen geen toezeggingen doen.
5.3 Huurder dient aan te tonen dat adequate maatregelen getroffen waren ter voorkoming van diefstal, zoals het achter slot en grendel stellen en / of afsluiten van het gehuurde en / of onder bewaking en toezicht stellen van het gehuurde.
5.4 Huurder dient bij de politie aangifte te doen en het proces verbaal aan verhuurder te overhandigen. Zolang verhuurder niet beschikt over een proces verbaal zal de huur van het huurobject in rekening worden gebracht.
5.5 Huurder dient elke schade of aansprakelijkheidsclaim zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurder, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur. Aansprakelijkheidsclaims en / of diefstalschaden dienen onmiddellijk telefonisch te worden gemeld.
5.6 Huurder dient een schademelding altijd vergezeld te doen laten gaan van een ingevuld algemeen schadeformulier en – in geval van diefstal –daarnaast een proces verbaal.

6. Eigen risico huurder
6.1 Elke schade kent een eigen risico conform onderstaande tabel:
Eigen risico bedragen in euro’s per object en gebeurtenis:
Schade aan Verzekerde waarde Eigen risico
Zwenk en bokwielen € 500,00 € 125,00 per wiel
Dolly 3900 en 3902 € 400,00 € 200,00
Dolly 4900 en 4902 € 400,00 € 200,00
Dolly 5900 € 600,00 € 300,00
PR1000 en PR2000 zonder kabel € 1000,00 € 500,00
PR3000 en PR4000 zonder kabel € 1100,00 € 550,00
PR5000 zonder kabel € 2000,00 € 1000,00
PR6000 zonder kabel € 2200,00 € 1100,00
PR7000 zonder kabel € 4000,00 € 2000,00
Verlengkabel exclusief contactmateriaal. € 4000,00 Bij verlies of diefstal of anderszins 50%.
Bij schade aan de kabelmantel wordt minimaal 25 meter kabel in rekening gebracht vermeerderd met € 250,00.
Contactmateriaal / stekkers € 500,00 p.st. 50% van de vervangingswaarde
Niet beschreven in bovenstaande   50% van de vervangingswaarde
 
7. Premie Schade Risico
7.1 In de huurovereenkomst overeengekomen verhuurprijs is inclusief de premie voor de Schade Risico Regeling.
 
8. Wijzigingen
8.1 PowerReel Products B.V. is gerechtigd om de Schade Risico Regeling eenzijdig aan te passen voor lopende en nieuwe huurovereenkomsten.
 
9. Toepasselijk recht / geschillen
9.1 Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Schade Risico Regeling, worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

10. Titel en slotverklaring
10.1. Deze versie van de Schade Risico Regeling treedt in werking op 1 januari 2018 en is van toepassing op alle lopende en nieuwe huurovereenkomsten voor zover het van toepassing zijn van de Schade Risico Regeling uit de Huurovereenkomst blijkt.