• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00
​Gratis verzending vanaf € 200,00 ex.btw en verzendkosten in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden.

Alleen bestaande relaties kunnen op rekening kopen.

 

Categorieën

Algemene voorwaarden PowerReel Products BV

Algemene voorwaarden PowerReel Products BV
gevestigd te Arnhem aan de Simon Stevinweg 11, 6827 BS Arnhem.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PowerReel Products BV, hierna te noemen: PowerReel, en een wederpartij waarop PowerReel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes.
De door PowerReel gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft PowerReel het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroeppen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek van PowerReel te Arnhem.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij PowerReel derhalve schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 5. Deelleveringen.
Het is PowerReel toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PowerReel bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen, enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is PowerReel er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en van de daar geldende technische eisen en normen melding is gemaakt. Ook alle andere eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door PowerReel een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Wijziging in de te leveren zaken.
PowerReel is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft geringe wijzigingen van zaken die een verbetering betekenen.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst.
1.De vorderingen van PowerReel op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* Indien na het sluiten van de overeenkomst aan PowerReel omstandigheden ter kennis komen die PowerReel goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* Indien PowerReel de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is PowerReel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van PowerReel schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan PowerReel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PowerReel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie.
De garantieverplichtingen van PowerReel strekken niet verder dan dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en in dat verband de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Artikel 11. Gebreken: klachttermijnen.
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
* of de juiste zaken zijn geleverd;
* of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal en de hoeveelheid) overeen stemmen met het overeengekomene;
* of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan PowerReel.
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan PowerReel.

Artikel 12. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van PowerReel of door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van PowerReel. De wederpartij  is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 12% per jaar. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand.
2. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of ontbinding op grond van artikel 13 zijn de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. In geval van niet tijdige betaling is PowerReel bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.
5. PowerReel heeft het recht, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij te eisen dat deze deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die PowerReel, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de wederpartij heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van PowerReel.
6. Indien de wederpartij jegens PowerReel in verzuim is, is hij verplicht PowerReel de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250 Euro te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
In geval van een arbitrale of gerechtelijke procedure, zal de wederpartij, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan PowerReel, naast de door het scheidsgerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voor zover deze werkelijk gemaakte kosten de door het scheidsgerecht vastgestelde kosten te boven gaan.
7. PowerReel is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de wederpartij te verrekenen met haar schulden aan de wederpartij. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder PowerReel respectievelijk de wederpartij mede begrepen de met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud.
1. De geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is de wederpartij gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
2. Indien de wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van de wederpartij worden gebracht.
3. De wederpartij is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
4. Verkoper verschaft aan de wederpartij op het moment dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens verkoper  zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere afspraken die verkoper op de wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.
PowerReel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt.
PowerReel is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1.PowerReel is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PowerReel of haar personeel.
2. Overigens is de aansprakelijkheid van PowerReel beperkt tot de door de wederpartij geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van PowerReel. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien PowerReel hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
3. Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is PowerReel slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, daaronder bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
5. De door PowerReel te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de wederpartij betaalde prijs voor het product of dienst niet in verhouding staat tot de wederpartij geleden schade.
6. De aansprakelijkheid van PowerReel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de wederpartij inzake de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Overmacht.
1. Tekortkomingen van PowerReel in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening te komen.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- De omstandigheid dat PowerReel een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
- stakingen;
- storingen in het verkeer;
- overheidsmaatregelen die PowerReel verhinderen haar verplichtingen tijdig danwel deugdelijk na te komen;
- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
- bovenmatig ziekteverzuim.
3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat PowerReel tot enige vergoeding van schade door de wederpartij of derden geleden, gehouden zal zijn.
4. PowerReel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat PowerReel haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Indien PowerReel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschilbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en PowerReel, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. PowerReel blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen PowerReel en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Versie 2022